การแพทย์

อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

เทคโนโลยีหลักของ InBody ช่วยให้แพทย์สามารถให้การประเมินด้านสุขภาพที่แม่นยำแก่ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกินหรือมีปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ CVD ข้อมูลที่ InBody สร้างขึ้นจะแสดงรายละเอียดต่างๆ อาทิ สัดส่วนไขมันในร่างกาย น้ำในร่างกายรวม และมวลร่างกายไม่รวมไขมัน นอกจากนี้ อุปกรณ์ InBody ยังให้การวิเคราะห์ไขัมนในช่องท้อง เพื่อให้แพทย์และผู้ป่วยสามารถตรวจติดตามความเปลี่ยนแปลงของไขมันรอบอวัยวะได้ และอุปกรณ์ InBody ยังสามารถระบุการบวมหรืออาการบวมน้ำที่อาจสร้างความเสียดทานต่อหัวใจ และนำไปสู่ปัญหาเพิ่มเติมได้อีกด้วย

อายุรศาสตร์โรคหัวใจคืออะไร

อายุรศาสตร์โรคหัวใจเป็นสาขาหนึ่งของแพทยศาสตร์ที่มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับหัวใจและส่วนต่างๆ ของระบบไหลเวียนโลหิต โดยทั่วไปแล้วอายุรแพทย์หัวใจจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจ ซึ่งอาจได้รับผลจากโภชนาการและการออกกำลังกาย

ทำไมการวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด

องค์ประกอบของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าใจถึงสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดของผู้ป่วย ปริมาตรเลือดที่สูง ระดับน้ำในร่างกายที่เพิ่มมากขึ้น ความเสียดทานบนหัวใจ ต่างเป็นปัญหาที่เกิดจากภาวะต่างๆ เช่น ภาวะอ้วน มีการใช้ BMI โดยทั่วไปในการระบุความเสี่ยงของผู้ป่วยในโรคหัวใจและหลอดเลือด อย่างไรก็ตาม BMI นั้นมองข้ามไขมันในช่องท้องของผู้ป่วยที่มักจะเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่สูงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด หากใช้วิธีการนี้ แพทย์จะไม่สามารถระบุได้ว่าร่างกายของผู้ป่วยประกอบด้วยกล้ามเนื้อและไขมันมากเท่าใด

ในทางกลับกัน การวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายจะแยกกล้ามเนื้อ ไขมัน และระดับน้ำของผู้ป่วย งานวิจัยได้พิสูจน์แล้วว่าเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย DSM-BIA ของ InBody เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด และปรับปรุงผลลัพธ์การผ่าตัด อุปกรณ์ InBody ช่วยให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานระดับมืออาชีพจะมั่นใจว่าผลลัพธ์การทดสอบจะสะท้อนความเปลี่ยนไปในร่างกายของผู้ป่วยอย่างถูกต้องแม่นยำ

ในเวลาต่ำกว่า 60 วินาที ผู้ปฏิบัติงานด้านหัวใจและหลอดเลือดจะได้รับแผ่นผลลัพธ์ INBODY (ผลลัพธ์ที่พิมพ์ออกมาซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่างกาย) ที่สามารถช่วยเหลือในการ

– วางวิธีการเกี่ยวกับของเหลวในร่างกายที่เที่ยงตรง และเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ในการจัดการของเหลว

– ตรวจติดตามสถานะทางโภชนาการและปรับแก้การโภชนาการอย่างมีประสิทธิภาพ

– ติดตามความคืบหน้าของผู้ป่วยและทำนายผลลัพธ์การผ่าตัดอย่างแม่นยำ


ความสำคัญของมุมเฟส

PA ที่ต่ำก่อนการรักษา เป็นตัวบ่งชี้ภาวะทุพโภชนาการที่แม่นยำและเป็นตัวทำนายผลลัพธ์เชิงลบหลังการรักษาอีกประการหนึ่ง…เราแนะนำให้ใช้ค่านี้ในการตรวจสอบภาวะทุพโภชนาการในกลุ่มประชากรที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ.”

Ringaitiene et al., 2016

การตรวจติดตามอาการบวมน้ำช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย

“EI ที่ระบุโดย BIA นั้นเป็นตัวทำนายปริมาณการลดน้ำหนักที่เป็นประโยชน์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการทราบถึงน้ำหนักแห้ง…ในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว

Yamazoe et al., 2015

อันตรายของไขมันในช่องท้อง

“…จำนวนร้อยละที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญของผู้เข้าร่วมที่มี VFA ≥100 ตารางเซนติเมตร เป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน ความดันโลหิตสูง และภาวะเอชดีแอลต่ำในเลือด.”

Hancu et al., 2015

มุมเฟส

เข้าถึงสุขภาพของเซลล์เพื่อประเมินความเสี่ยงของการผ่าตัดและผลลัพธ์

มุมเฟสเป็นตัววัดว่าเซลล์ตอบสนองต่อกระแสไฟฟ้าที่ใช้ตรวจวัดองค์ประกอบของร่างกายอย่างไร เป็นตัวสะท้อนความสมบูรณ์ของเยื่อหุ้มเซลล์ และมีส่วนเชื่อมโยงกับการรอดชีวิตในกลุ่มประชากรที่เป็นโรคมะเร็ง เมื่อเซลล์มีสุขภาพดี เซลล์จะสามารถต่อต้านกระแสไฟฟ้าที่ InBody ใช้ได้ดียิ่งขึ้น ทำให้มีมุมเฟสที่สูงขึ้น

ตรวจติดตามสถานะทางโภชนาการของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

มุมเฟสสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงในสุขภาพของเซลล์ที่เกิดก่อนการเริ่มมีภาวะหนังหุ้มกระดูกหรือปัญหาด้านการไหลเวียนโลหิต การตรวจติดตามความเปลี่ยนแปลงในมุมเฟสไม่เพียงใช้ในการติดตามสถานะของผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความเสี่ยงของการผ่าตัดและผลลัพธ์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งอีกด้วย

ด้วยการประเมินผลลัพธ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง สถานะทางโภชนาการของผู้ป่วยจะสามารถตรวจติดตามได้ ขณะที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในแผนงานฟื้นฟูสมรรถภาพ และช่วยให้หลีกเลี่ยงอาการที่เกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนหรือการผ่าตัดได้อย่างมาก

การวิเคราะห์กล้ามเนื้อ-ไขมัน

ปรับปรุงคุณภาพของการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็ง

หลังจากเกิดโรคมะเร็ง ผู้ป่วยมักจะต้องรับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ซึ่งประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านสุขภาพ การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายเพื่อฝึกร่างกาย เพื่อปรับปรุงสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคซ้ำ อย่างไรก็ตาม แผนงานฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นใช้ BMI เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงสถานะทางโภชนาการ ถึงแม้ว่า BMI จะมิใช่วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการติดตามความเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของร่างกายและสถานะสุขภาพ

ความสามารถในการพัฒนาแผนการรักษาที่เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละคน

เมื่อใช้งาน InBody ผู้ปฏิบัติงานระดับมืออาชีพจะสามารถตรวจติดตามความสมดุลของกล้ามเนื้อ-ไขมันเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนโภชนาการ และติดตามความคืบหน้าผ่านแผนงานฟื้นฟูสมรรถภาพ InBody จะตรวจวัดมวลไม่รวมไขมัน และดัชนีภาวะบวมน้ำสามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมในการประเมินการสูญเสียกล้ามเนื้อที่อาจมองไม่เห็นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของภาวะบวมน้ำ

InBody ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสมดุลของกล้ามเนื้อและไขมันพร้อมสัดส่วนไขมันในร่างกาย ทั้งยังช่วยติดตามความเปลี่ยนแปลงในกล้ามเนื้อ ไขมัน และของเหลวอย่างต่อเนื่องผ่านส่วนประวัติองค์ประกอบของร่างกาย ตารางนี้จะให้ข้อมูลสรุปที่สามารถใช้ในการหารือเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนโภชนาการและตรวจติดตามความคืบหน้าในการออกกำลังกายผ่านแผนงานฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของตนเองเพื่อให้มีแรงจูงใจในการปรับปรุงสุขภาพ ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพก็สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานตามความจำเป็นได้

การวิเคราะห์น้ำภายในเซลล์/ภายนอกเซลล์แบบแยกส่วน

ประเมินความสมดุลของของเหลวในแต่ละส่วนของร่างกาย

InBody ระบุดัชนีภาวะบวมน้ำซึ่งเป็นตัววัดสัดส่วนน้ำภายนอกเซลล์ต่อน้ำในร่างกายรวมที่แม่นยำ การตรวจติดตามดัชนีภาวะบวมน้ำ (น้ำภายในเซลล์/น้ำในร่างกายรวม) ให้การประเมินความคั่งน้ำใพื้นที่ภายนอกเซลล์ที่เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดและประสิทธิภาพของยาขับปัสสาวะ เมื่อใช้ดัชนีภาวะบวมน้ำในการประเมินสมดุลของเหลว ผู้ปฏิบัติงานด้านหัวใจและหลอดเลือดจะสามารถพัฒนากลยุทธ์การจัดการของเหลวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้ป่วย

วินิจฉัยปัญหาการไหลเวียนโลหิต

นอกจากน้ำภายนอกเซลล์/น้ำในร่างกายรวมของทั้งร่างกายแล้ว ดัชนีภาวะบวมน้ำของแต่ละส่วนของร่างกาย (แขน ขา และลำตัว) ยังระบุว่าอาจเกิดความไม่สมดุลของของเหลวที่ส่วนใดได้อีกด้วย แขนและขาสามารถตรวจติดตามแยกกันเพื่อระบุปัญหาการไหลเวียนโลหิตในแขนขา และภาวะบวมน้ำในช่วงลำตัว ซึ่งมักระบุได้ยากที่สุด ทว่าตอนนี้สามารถระบุปริมาณและตรวจติดตามได้แล้ว

ทำไมแพทย์อายุรศาสตร์โรคหัวใจจึงไว้วางใจ INBODY

ข้อมูลไบโอเมทริกซ์ที่สร้างขึ้นโดยสี่เทคโนโลยีหลักของ InBody เพื่อให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วและแม่นยำ เทคโนโลยีเหล่านี้จะทำให้คุณไว้วางใจว่าผลลัพธ์จะสะท้อนสุขภาพของผู้ป่วยอย่างแม่นยำทั้งภายในและภายนอก

การตรวจวัดโดยใช้หลายความถี่

การตรวจวัดโดยใช้หลายความถี่สามารถตรวจวัดน้ำภายนอกเซลล์ (ECW) และน้ำภายในเซลล์ (ICW) โดยให้การตรวจวัดเชิงปริมาณที่แม่นยำของน้ำในร่างกายรวม

การตรวจวัดแบบแยกส่วนโดยตรง

อุปกรณ์ตรวจวัดแบบแยกส่วนโดยตรงจะแยกร่างกายออกเป็นห้ากระบอกแยกกัน และตรวจวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าในแต่ละส่วน

ระบบสัมผัส 8 จุด

ระบบสัมผัส 8 จุดด้วยอิเล็กโทรดนิ้วโป้งมีความสามารถในการทำซ้ำ (Reproducibiliy) ที่วางใจได้ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการทดสอบจะเริ่มต้นในจุดเริ่มต้นเดียวกันบนร่างกาย

ไม่จำเป็นต้องมีการประมาณเชิงประจักษ์

เทคโนโลยีเหล่านี้เมื่อใช้ร่วมกันจะให้การตรวจวัดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ (การประมาณองค์ประกอบของร่างกายโดยใช้ปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ หรือชาติพันธุ์)

ติดต่อเรา